Projects

Write to Us!

Our Project

Agreement no. Projekt POIR.01.01.01-00-0215/19

Project title: “Conducting R&D works in order to develop new predictive models and advanced methods of investment portfolios optimization, based on machine learning and artificial intelligence algorithms”.

Duration of the project: 01.11.2019 – 31.12.2021

Overall costs of the project: 10 908 124,38 PLN

Co-financing: 7 439 732,37 PLN

 

The aim of the Project is to develop and implement a product innovation – an investment and speculative system for creating investment strategies. This tool as the most advanced on the market will be characterized by a number of unique properties, i.e .:

  • generating highly effective predicators based on convolutional and recursive neural networks and LSTM networks;
  • a scientific “quantitative approach” to the process of generating predicators;
  • the possibility of generating short-term and long-term strategies based on the Reinforcement Learning and Deep Reinforcement Learning methods;
  • increased quality and accuracy of generated predictions and strategies, thanks to the use of much more extensive fundamental data sets and media sentiments than before;
  • increased precision, thanks to a much wider approach to information, i.e. taking into account the mutual correlation between individual information and taking into account the importance of information on market behavior;

The achievement of the Project result will be the result of planned R&D works in the development of a research environment capable of processing huge collections of various data and prototypes of tools capable of forecasting changes in financial instruments exchange rates and selecting the optimal investment strategy based on wide historical data, i.e.: stock prices, economic news, market sentiments or fundamental data.

The Project implementation will contribute to the simultaneous expansion of the current Company’s offer by a new highly innovative products and satisfy of huge market gap in the scope of advanced tools dedicated to effective investment and speculative strategies.

Moreover, the implementation of the Project will contribute to improving the competitive position of the company on the domestic and international market.

Informujemy, że BIZ ON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „ Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania nowych modeli predykcyjnych i zaawansowanych metod optymalizacji portfeli inwestycyjnych, w oparciu o rozwiązania machine learning i algorytmy sztucznej inteligencji” w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01- 00-0215/19-00 z dnia 18.09.2019r.

Cel projektu

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej – systemu inwestycyjno-spekulacyjnego do kreowania strategii inwestycyjnych.

 

Zaplanowany harmonogram prac :

Termin realizacji: od  01.11.2019r. do  30.04.2022r.

Etap 1 – badania przemysłowe w zakresie opracowania środowiska badawczego pozwalającego na przetwarzanie oraz gromadzenie dużych zróżnicowanych zbiorów danych zarówno podstawowych i rozszerzonych danych fundamentalnych i technicznych, a także wszystkich potencjalnych informacji mających wpływ na kreowanie strategii inwestycyjnych pochodzących z sentymentów medialnych.

Etap 2 – prace w zakresie opracowania modułu wirtualnego analityka odpowiedzialnego za analizę zgromadzonych i uprzednio przetworzonych danych, w wyniku której nastąpi generowanie modeli predykcyjnych (sygnałów inwestycyjnych).

Etap 3 – prace rozwojowe w zakresie budowy modułu, którego proces decyzyjny opierając się na metodach Reinforcement Learning pozwoli na generowanie strategii inwestycyjno-spekulacyjnych nadających konkretne sygnały otwarcia oraz zamknięcia pozycji giełdowych.

Etap 4 – prace przedwdrożeniowe obejmujące m.in. testy penetracyjne, usługi doradcze w zakresie certyfikacji: realizacja PEN-testów w oparciu o standardy OSSTMM/NIST/ISSAF, audyt i przygotowanie dokumentacji do certyfikacji ISO 27001; usługi doradcze w zakresie wdrożenia: opracowanie strategii wejścia na wybrane perspektywiczne rynki zbytu; usługi rzecznika patentowego; prace własne Spółki w zakresie przygotowania API dla systemu inwestycyjno-spekulacyjnego.

Planowane efekty

Rezultatem planowanych prac B+R będzie innowacja produktowa w postaci dedykowanego systemu spekulacyjno-inwestycyjnego wykorzystującego najnowsze metody z zakresu sztucznej inteligencji, pozwalającego na generowanie modeli predykcyjnych a docelowo strategii długo i krótkoterminowych charakteryzujących się zwiększoną trafnością, dokładnością, efektywnością (wynikającą m.in.  z eliminacji czynnika ludzkiego w podejmowaniu decyzji odnośnie doboru właściwej strategii inwestycyjnej).

Opracowanie niniejszej innowacji umożliwi wprowadzenie na rynek nowego produktu, którego zasadniczymi cechami/funkcjonalnościami będą:

  • interdyscyplinarne podejście do wykorzystywania danych – charakteryzujące się wykorzystaniem przez Wnioskodawcę znacznie szerszych zbiorów danych fundamentalnych i technicznych a także sentymentów medialnych, które stanowią równie bogate źródło danych/informacji. Efektem wykorzystania szerokich zbiorów danych będzie generowanie predykatorów o znacznie większej dokładności oraz precyzji oraz w znacznie krótszym czasie (co minutę) w porównaniu do dotychczas dostępnych na rynku rozwiązań, które dotąd nie wykorzystywały technologii uczenia maszynowego w tak szerokim zakresie umożliwiającym zwiększenie skalowalności, objętości gromadzenia różnorodnych zbiorów danych.
  • wykorzystanie najnowszych metod uczenia maszynowego – BIZ ON swoje dedykowane rozwiązanie zamierza oprzeć o najnowocześniejsze metody uczenia maszynowego tj. Reinforcement Learning, Deep Reinforcement Learning, konwolucyjne sieci neuronowe, głębokie sieci neuronowe czy rekurencyjne sieci neuronowe, pozwalając na znacznie dokładniejsze, szybsze, trafniejsze generowanie wszystkich elementów strategii. W efekcie powyższego będzie oferować najbardziej zaawansowane technologicznie narzędzie na rynku do kreowania strategii inwestycyjnych.
  • pełna automatyzacja generowanych predykatorów i strategii na ich podstawie – powyższe zostanie osiągnięte dzięki wykorzystaniu najnowszych metod z zakresu uczenia maszynowego na podstawie których zostaną opracowane algorytmy uwzględniające szerokie zbiory danych (fundamentalnych, technicznych i sentymentów medialnych przy wzajemnej ich korelacji) generujące strategie inwestycyjne i spekulacyjne zgodnie z metodami naukowymi. Opracowany przez BIZ ON system zwiększy swoją skuteczność i precyzyjność unikając powstałych omyłek, błędów ludzkich.

 

Wartość projektu

Wartość ogółem: 10 488 400,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 10 488 400,00 PLN
Uzyskane dofinansowanie z EFRR: 7 527 720,00 PLN

BIZ ON Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Opracowanie w ramach usługi Algopolis.Ai hybrydowych modeli predykcyjnych w kombinacji Machine Learning z Deep Learning na potrzeby generowania strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych wraz z metodami optymalizacji operacji obliczeniowych na dowolnych zbiorach danych z zakresu Big Data” realizowanego w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0598/21-00 z dnia 27.12.2021 r.

Cel projektu

Opracowanie:

1) zestawu prototypów modeli hybrydowych wiążących Artificial Intelligence, Deep Learning oraz Reinforcement Learning z tradycyjnymi metodami Machine Learning o nowej jakości predykcyjnej dedykowanych dla rynku kapitałowego jak i instrumentów rynku długu; 

2) systemu do automatycznego cache`ingu wyników obliczeń w oparciu o technologię persistent memory służącego optymalizacji operacji obliczeniowych na dowolnych bazach danych i dedykowanego zarówno rynkom finansowym, jak i całej branży Data Science (praca na dużych zbiorach danych).

Termin realizacji:
01.12.2021 – 31.12.2023

Wartość projektu:
Wartość ogółem: 16 556 425,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 16 556 425,00 zł
Uzyskane dofinansowanie z EFRR: 11 474 190,00 zł

Feel Free to Contact Us